<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Architecture8_2120x900

ERP, CRM, MPS, SCM, SAAS

Hva betyr alle disse forkortelsene?

Forvirret av alle forkortelser og ulike betegnelser som vi i IT-bransjen “slenger” rundt med?

28. JUNI 2022

Vi elsker å bruke forkortelser og mange vil nok hevde at dette kun er for å skape distanse og et forsøk på å sette oss selv på en pidestall. Selv benytter vi forkortelser så ofte at vi også benytter forkortelse på betegnelsen, såkalte TBFèr – TreBokstavForkortelser.

Fortvil ikke – vi har satt opp en liten oversikt over en rekke forkortelser og uttrykk. Håper det kan være med på å skape et godt grunnlag for god kommunikasjon med våre kunder :-)

 

ERP - Enterprise Resource Planning 

Betegnelse på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som ordre, produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.


 

CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

Omtales ofte som programvare fra IT-leverandører, men CRM er i hovedsak en teori innen relasjonsmarkedsføring lansert på slutten av 80-tallet av den svenske markedsføringprofessoren Christian Grönroos. 


 

BI - BUSINESS INTELLIGENCE

Samlebegrep for et felt innen IT som befatter seg med å fremskaffe mer eller mindre virksomhetskritisk informasjon. Hovedsakelig er det snakk om rapporteringssystemer og spenner fra Excel regneark til avanserte statistikk og prognoseverktøy.


 

HR / HRM - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

I utgangspunktet et begrep som tar for seg teori og praksis rundt alle aspekter i forbindelse med ledelse av menneskelige ressurser og hadde sin opprinnelse ut fra arbeidene til Frederick Winslow Taylor (taylorismen) på begynnelsen av 1900 tallet. Innen IT benyttes begrepet for programvareløsninger som støtter opp under den praktiske gjennomføringen. Ofte skilles selve lønnshåndteringen ut som programvareområde, men definisjonsmessig korrekt er det også en del av begrepet – dvs. typisk ”Software for HR og Lønn”.


 

MPS - MATERIAL- OG PRODUKSJONSSTYRING

På engelsk er betegnelsen MRP - Material Resource Planning – og er i denne sammenheng definisjonen på programvare som støtter all planlegging av produksjonen i en virksomhet som bruk av materiell og produkter. Målet er å kunne utnytte produksjonsmidlene (maskiner og mennesker) samt råvarer som inngår mest mulig optimalt i forhold til forventet forespørsel og planlegging av innkjøp.  


 

SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Begrep som ble lansert på begynnelsen av 90-tallet hvor definisjonsinnhold har endret seg noe i løpet av 20 år. I hovedsak omhandler SCM begrepet logistikk med integrering av innkjøp, produksjon og distribusjon gjennom hele kjeden til sluttkunde, uten å inkludere produktutvikling og markedsføring/salg. I praksis omfatter dette som regel hvert enkelt selskaps interne aktiviteter. Innen programvarebransjen omtales SCM for programvaren som støtter disse prosessene og hvor ulike prinsipper benyttes som Lean og Kanban.


 

SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE

”Programvare som en tjeneste” er der du kjøper tjenesten (eller programvaren) som en komplett løsning. Slike tjenester tilbyr i liten eller ingen grad spesialtilpasninger, men til gjengjeld trenger du ikke å bekymre deg over konfigurasjon, vedlikehold, oppdateringer, eller maskinvare. Det eneste du trenger er tilgang til Internett.


 

IAAS  - INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

”Infrastruktur som en tjeneste” er definisjonen hvor du kjøper plass til dine egne tjenester/operativsystem. Du trenger ikke bekymre deg over å bygge fysiske servere (minne, harddisker og CPU), eller vedlikeholde virtualiseringslaget, men du må definere operativsystemet, programvaren som kjøres, alle data etc.


 

PAAS - PLATFORM AS A SERVICE

”Plattform som en tjeneste” er en løsning hvor du sørger for programvaren og data, mens resten er automatisk vedlikeholdt for deg. Det innebærer at en ikke selv har ansvar for operativsystem eller plattform hvor programvaren kjører. Du definerer selv programvaren, definerer lagringsstruktur og laster disse opp til plattformen. Du trenger ikke bekymre deg over lastbalansering og skalering. Alle oppgraderinger av plattformen utføres automatisk, og du betaler kun for ressursene du benytter.


 

CLOUD COMPUTING – “SKYTJENESTER ELLER NETTSKYEN”

Samlebetegnelse på begrepene SaaS, PaaS og IaaS.


 

ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER

En ekstern tjenesteleverandør som yter IT-tjenester ved å drifte og forvalte applikasjoner lokalt hos seg og disse tilgjengelig gjøres leiebasert til bruker. Innebærer at bruker/kunden ikke selv investerer i programvaren, men vanligvis betaler en månedlig leieavgift for tilgangen som nås via terminalserver/Citrix. Begrepet benyttes også for leverandører som drifter en kundes applikasjoner i sitt it-miljø, men hvor da kunden selv har definert og investert selv programvaren som skal driftes.


 

MRP - MATERIAL RESOURCE PLANNING

(Se MPS)


 

B2B  - BUSINESS TO BUSINESS

Handel eller samarbeid mellom to bedrifter.


 

B2C - BUSINESS TO CONSUMER

Handel eller samarbeid mellom bedrift og sluttkunde eller forbruker.


 

EDI - ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

Defineres som utveksling av strukturert informasjon mellom selvstendige datasystemer i form av standardiserte meldinger. I sin mest rendyrkede form skal EDI kunne gå automatisk mellom forretningsapplikasjoner uten at mennesker griper inn - med automatisert kontroll av data. Mest vanlig er at det er tradisjonelle handelsdokumenter som menes, dvs. bestillinger, ordrebekreftelser, pakksedler og faktura.


 

OLFI - ORDRE LAGER FAKTURA INNKJØP

Begrep som nå benyttes i mindre grad, men var hyppig brukt på -90 og benyttes i en viss utstrekning fortsatt. Dette er den norske oversettelsen av det engelske begrepet ERP som har overtatt mer og mer.


 

SOME - SOSIAL MEDIA

Samlebetegnelse på alle sosiale medier. Definisjonen er kanaler eller plattformer som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). I motsetning til tradisjonelle medier (TV, avis, radio) er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender. Mest vanlig er å tenke på Facebook (FB), LinkedIn, Twitter, men også spillkonsoller og hvor brukergenerert innhold utveksles som Wikipedia går inn under definisjonen.

ØNSKER DU Å VITE MER OM HVORDAN DU KAN OPTIMALISERE ELLER FORENKLE FORRETNINGSDRIFTEN?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!